Vedtægter

Vedtægter Sønderborghus
 

§ 1
Navn og hjemsted
Stk. 1
Sønderborghus er en selvejende institution.
Sønderborghus har hjemsted i Sønderborg Kommune.
Den selvejende institution har til huse i bygning ejet af Sønderborg Kommune, og som er stillet vederlagsfrit til rådighed i henhold til driftsaftale.
 

§ 2
Formål
- at skabe rammerne for og igangsætte kulturelle og fritidsmæssige tilbud og aktiviteter for alle borgere i Sønderborg Kommune herunder
- at drive et rytmisk spillested med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter med kvalitative tilbud inden for den professionelle rytmiske musik og amatørmusikken som inspiration og supplement til regionens øvrige musikliv, og i øvrigt inden for rammerne af aftaler med bevilgende statslige institutioner og Sønderborg Kommune.
- At synliggøre og brande Sønderborghus og aktiviteterne på Sønderborghus i relevante medier og kanaler i forhold til målgruppen for de konkrete tilbud – lokalt/ regionalt.
Værksteder, udstillingsområder, møde- og samlingslokaler stilles til rådighed for fritidskulturelle aktiviteter.
 

§ 3
Vision
Sønderborghus skal have et varieret arrangements- og aktivitetstilbud, som både er baseret på brugernes egen deltagelse og igangsættelse, men også på muligheden for, at deltage uforpligtende i aktiviteter.
Sønderborghus ønsker at være regionens største og bedste rytmiske spillested, samt fortsætte og videreudvikle sig som regionalt spillested, med en alsidig musikprofil, der både alders- og genremæssigt dækker bredt med fokus på det lokale musikmiljø, de semiprofessionelle samt de professionelle landskendte og verdenskendte musikere.
Sønderborghus skal fremstå som et levende hus og være med til at præge det kulturelle billede i Sønderborg ved deltagelse i aktiviteter udenfor huset, som har almen kulturel interesse.
Samarbejdet med områdets musikarrangører skal til stadighed udbygges.
2
Husets værksteder skal målrettes brugernes ønsker og tidens trend, samt at der ydes en god faglig bistand. Afvikling af projekter skal ligeledes trække nye brugere til huset.
I henhold til Sønderborg Kommunes overordnede vision skal Sønderborghus være med til at sikre at Sønderborg er tiltrækkende for potentielle tilflyttere og studerende.
 

§ 4
Bestyrelse
Stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

  •  1 repræsentant fra det kulturelle liv i Sønderborg udpeget af Sønderborg Musikråd.
  •  1 repræsentant fra erhvervslivet i Sønderborg udpeget af Sønderborg Vækstråd.
  •  1 repræsentant fra turismeerhvervet udpeget af TAKS (Turist Aktører i Sønderborg)
  •  1 medlem blandt kommunens ildsjæle på området udpeget af Sønderborg Byråd efter indstilling fra det udvalg, kultur hører under.
  •  1 medarbejderrepræsentant valgt af personalet.
  •  1 repræsentant for brugere af Sønderborghus valgt under et valgmøde.
  •  1 bestyrelsesmedlem udpeges af ovennævnte 6 bestyrelsesmedlemmer til sikring af, at alle de økonomiske, juridiske,    markedsføringsmæssige, driftsmæssige og organisatoriske aspekter er dækket i bestyrelsens sammensætning

Stk. 2
For hvert medlem udpeges eller vælges en personlig stedfortræder.
Stk. 3
Valgperiode
a) Repræsentanterne fra det kulturelle liv, erhvervslivet, turismeerhvervet og medlemmet udpeget af Sønderborg Byråd har en 4-årig valgperiode med et max på 3 valgperioder. 1. valgperiode for repræsentanterne fra det kulturelle liv og erhvervslivet udløber 31. december 2020.
1. valgperiode for repræsentanten for turismeerhvervet og medlemmet udpeget af Sønderborg Byråd udløber 31. december 2018. Fra 1. januar 2019 har disse medlemmer en 4-årig valgperiode.
3
b) Medarbejderrepræsentanten og brugerrepræsentanterne har en 2-årig valgperiode, dog således at 1. valgperiode udløber 31. december 2017. Fra 1. januar 2018 har disse repræsentanter en 2-årig valgperiode. Brugerrepæsentanten har et max på 3 valgperioder, medarbejderrepræsentanten har et max på 1 valgperiode.
Bestyrelsen fungerer ind til en ny bestyrelse er udpeget og valgt.
Nyvalg/ny udpegning til bestyrelsen skal være foretaget i november/december måned ved udløb af de pågældende valgperioder. Første valg/udpegning foretages umiddelbart efter Sønderborg Byråds godkendelse af vedtægterne.
Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand ved starten af hver valgperiode. Medarbejderrepræsentanten kan ikke vælges som formand eller næstformand.
Stk. 5
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Stk. 6
Bestyrelsen er Sønderborghus´s øverste myndighed
Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske planlægning og udvikling af Sønderborghus, herunder bl.a.
Fastsættelse af principper for husets kulturelle indhold og organisering
Fastsættelse af principper for husets målgruppe, særlig indsats og rolle i lokalområdet
Fastlæggelse af ordensregler, åbningstider m.v.
Budget og regnskab
Kapitalberedskab og formue
Løn- og ansættelsesvilkår
Stk. 7
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst hver 2. måned.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal. Se dog stk. 9 og § 7, stk. 1.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.
Stk. 8
Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for institutionens drift ved driftsaftale med Sønderborg Kommune.
Stk. 9
Indgåelse og opsigelse af driftsaftale med Sønderborg Kommune samt indgåelse og opsigelse af aftaler, der berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra den
4
samlede bestyrelse.
Stk. 10
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden
 

§ 5
Ledelse
Stk. 1
Til at forestå den kunstneriske og daglige ledelse af Sønderborghus ansætter bestyrelsen en leder på fuld tid.
Ansættelse og afskedigelse af den pågældende leder skal godkendes af Sønderborg Kommunes økonomiudvalg.
Stk. 2
Sønderborghus´s leder har – inden for det af bestyrelsen vedtagne budget – det ledelsesmæssige og operationelle ansvar for husets samlede virksomhed.
Stk. 3
Sønderborghus´s leder, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, fungerer som bestyrelsens sekretær.
Stk. 4
Sønderborghus´s øvrige personale ansættes af Sønderborghus´s leder inden for rammerne af de godkendte budgetter.
Stk. 5
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes indenfor rammerne fastsat af Sønderborg Kommune.
 

§ 6
Budget, regnskab og beretning
Stk. 1
Sønderborghus´s regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2
Sønderborghus skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat af Sønderborg Kommune samt forslag til virksomhedsplan efter retningslinjer fra bevilgende statslige myndigheder.
De af kommunen godkendte forslag videresendes af Sønderborghus til relevante bidragsydere inden 1. november.
Stk. 3
Sønderborghus´s leder er over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af den selvejende institutions indtægter og udgifter.
Lederen har dispositionsret inden for det godkendte budget med tilhørende budgetkommentarer.
Stk. 4
Årsregnskabet skal afgives efter retningslinier fastsat af Sønderborg Kommune, der ligeledes skal have årsregnskabet forelagt til godkendelse
Stk. 5
Regnskabet revideres af Sønderborg Kommunes revision
Stk. 6
Senest 1. maj indsender Sønderborghus et revideret regnskab til Sønderborg Kommune til godkendelse.